Hva dekkes
Super
Standard

Bedre bevegelsesmulighetene i egen bolig når:
Ulykkesskade medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer.
Nedkommer med barn med medfødt skade eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer.

Er skaden større enn 75 % av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som bygningen var totalskadet.

Skade på bygning ved insekter og dyr.

Følgeskade på bygningskonstruksjoner som følge av utett bad. Skade på selve våtrommet dekkes ikke.

Skade på bygning (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte.

Følgeskader av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak.

Dekker skader som oppstår plutselig, og som er en direkte følge av håndverkerfeil, med inntil 100 000 kr.

Gjelder når det er avtalt og spesifisert i forsikringsbeviset. Dekker skadeverk inntil 5 000 000 kr, utkastelse inntil 20 000 kr, og utbetalt husleie inntil 6 måneder.

Bekjempelse av skadedyr, herunder veggedyr, rotter og mus

Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak ved gjenoppføring av bolighus hvor skaden er større enn 75 % enn gjenoppføringsprisen for boligen inntil kr 50 000.

Tap av husleieinntekt og tap ved at egen bolig ikke kan brukes som følge av skade.

Merutgiftene ved endrede tekniske krav til bygningen. Erstatningen er begrenset til 1 000 000 kr. På super er det ingen sumbegrensning, unntatt for fredede eller verneverdige bygninger.

Hageanlegg, herunder boblebad o.l, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg, gjerde, flaggstang og brannskade på fast trebrygge. Erstattes inntil kr 500 000 på standard og kr 1 000 000 på super.

Rettslige erstatningsansvar voldt i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendommen inntil Kr 3 000 000 ved hvert skadetilfelle.

Rettshjelp til privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil kr 100.000 per tvist.

Skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Tyveri av bygningsdeler, flaggstang, gjerde o.l.
Plutselig skadeverk i eller på bygningsdeler, flaggstang, gjerde o.l.

Vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller gjennom grunnen.

Bruddskade på bygnings rørledning.
Tilbakeslag gjennom avløpssystemet.

Ild som er kommet løs.
Plutselig nedsoting.
Eksplosjon

 

Dette lurer andre på

  • Hva er forskjellen på husforsikring og innboforsikring?

   Husforsikringen gjelder selve boligen og det som er fastmontert. Innboforsikringen gjelder alle eiendelene du tar med deg når du flytter, og for dette trenger du en egen forsikring. Dette kan typisk være møbler, bilder, klær, sportsutstyr og andre bruksgjenstander.

  • Hva er bruttoareal, og hvor kan jeg finne dette?

   Bruttoarealet (BTA) er totalt antall kvadratmeter av alle etasjene i huset. Garasje som er bygget inn som en del av bygningen skal også regnes med. Dette finner du i salgsdokumenter, takst-rapport eller eiendomsregistre. Obs! Terrasser, balkonger og rom/etasjer under 1,5 meter takhøyde skal ikke regnes med.

  • Hva er boligareal, og hvor finner jeg dette?

   Boligareal (BOA) er totalt antall kvadratmeter av alle oppholdsrommene i huset ditt. Boder, innebygget garasje, og andre uinnredete rom skal ikke tas med. Dette finner du i salgsdokumenter, takst-rapport eller eiendomsregistre.

  • Må jeg melde fra hvis jeg leier ut huset?

   Ja, det er viktig at du melder i fra til oss, hvis huset er helt eller delvis utleid, slik at du får riktig forsikring. Det regnes ikke som utleie hvis boligen disponeres av familie i rett oppad- eller nedadstigende linje. For eksempel av dine foreldre eller dine barn.

  • Jeg leier ut huset mitt i kortere perioder. Hvordan forholder forsikringen seg til det?

   Hus som leies ut mindre enn én måned per kalenderår kan forsikres uten tillegg i prisen.

  • Hvilke skadedyrs skader er dekket av forsikringen?

   Vi dekker skade som følge av skadeinsekter og dyr. Trenger du bistand ved skade, tar du kontakt med oss på 915 09 010 slik at vi kan hjelpe deg.

  • Hvordan kan jeg få billigere husforsikring?

   Det kan du få ved å velge høyere egenandel. Mange velger en lav egenandel, men hvis du tenker gjennom hvor sjeldent du egentlig får bruk for forsikringen, så lønner det seg for mange å sette den litt høyere for heller å betale litt mindre hvert år.

  • Hvordan kan jeg redusere egenandelen min ved brannskade?

   Du kan redusere egenandelen din med 4 000 kr hvis du på forhånd har installert en FG-godkjent brannalarm som er i drift før og på skadetidspunktet.

  • Hvordan kan jeg redusere egenandelen min ved vannskade?

   Du kan redusere egenandelen din med 4 000 kr hvis du på forhånd har installert en FG-godkjent vannalarm som er i drift før og på skadetidspunktet.

  • Hvordan kan jeg redusere egenandelen min ved innbruddskade?

   Du kan redusere egenandelen din med 4 000 kr hvis du på forhånd har installert en FG-godkjent innbruddsalarm som er i drift før og på skadetidspunktet.

  • Hva om en i husstanden blir avhengig av rullestol?

   Med vår Super husforsikring dekker vi ombygning av bolig hvis en som bor i huset blir rullestolbruker. Dette gjelder også hvis et barn blir født med handikap og har behov for en rullestol.

  • Har jeg angrerett?

   Ja, du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikring av oss på nett.

Lurer du på noe?

Vi svarer deg mer enn gjerne på alt du måtte lure på. Spør oss på chat eller telefon 915 09 010 mellom kl. 8 og 16.